انتخاب دو شرکت آرد زر و زرماکارون به عنوان شرکتهای نمونه استاندارد استان البرز در سال ۹۸

۱۱c4e700-61bb-438d-a02d-c03210102a9f
۴۴۴ce222-f4aa-4d19-88cf-72499e8b2651 ۴d95d774-c73a-42b0-be3e-834152e72170__
۹۴a67b1f-8765-47e0-b4cb-550c5e0bcbde