بازدید ریاست کمیته امداد امام خمینی و معاون طرح و برنامه وزارت صمت از گروه صنعتی و پژوهشی زر

بازدید جناب آقای بختیاری ریاست کمیته امداد امام خمینی و جناب آقای مهندس زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت از گروه صنعتی و پژوهشی زر