تجلیل گروه صنعتی و پژوهشی زر از جمعی از پرستاران در روز پرستار