تقدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از مرتضی سلطانی

تقدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از مرتضی سلطانی

سید محمود نوابی با اعطای لوحی از مدیریت دانش مدار مرتضی سلطانی تقدیر کرد، و راه اندازی مرحله اول پالایشگاه فرآوری غلات را نمونه ای بارز از تبدیل فکر و اراده به محصول خواند.

تقدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از مرتضی سلطانی