زمان بندی پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی مهرماه سال ۹۸

۲۰۱۹۱۱۱۳_۰۶۵۷۲۲

پذیرش تکمیل ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۳۰ آبان ماه سالجاری آغاز می شود.