حضور جناب آقای سلطانی بنیان گذار گروه صنعتی زر در برنامه بدون تعارف