اهدای حمایل و تقدیر از آرش سلطانی به عنوان مدیر جوان و نمونه کارآفرینی کشور