بازدید مدیران سازمان غذا و داروی استان البرز از کارخانجات گروه صنعتی و پژوهشی زر