حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر