حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در اولین مرکز نوآوری صنعت غذا