زرماکارون برنده تندیس “واحدبرتر تولیدی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی”