پاستا بیبی شلز سوپی زرماکارون

پاستا بیبی شلز سوپی زرماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
رشته فرنگی فرمی فیدلی زر ماکارون

رشته فرنگی فرمی فیدلی زر ماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
ماکارونی فرمی دانه برنجی زر ماکارون

ماکارونی فرمی دانه برنجی زر ماکارون - 500 گرم

ماکارونی رشته‌ای با آرد سمولینا، همراه دیرین دوستاران طعم ماکارونی در بسته‌بندی‌های ۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی
جدول ارزش غذایی خرید
رشته سوپی آشیانه‌ ای زر ماکارون

رشته سوپی آشیانه‌ ای زر ماکارون - 500 گرم

محصولی تازه تهیه شده از آرد سمولینا برای طعم آشنا و دلنشین سوپ در بسته بندی ۳۰۰ و ۵۰۰ گرمی

جدول ارزش غذایی خرید

دستورات آشپزی مرتبط