مرتضی سلطانی، قهرمان تولید سرزمین‌مان

مرتضی سلطانی، بزرگ مرد سرزمین‌مان، بنیان‌گذار گروه صنعتی پژوهشی زر، از بلند شدن و برخاستن از فقر مطلق می‌گوید و از تلاش برای کارآفرینی و پیشرفت وطنش می‌گوید.
اسطوره عشق و تلاش، پایدار و پیروز همیشه بدرخشید.
قهرمان تولید سرزمین‌مان ایران به احترام‌تان سر تعظیم پایین می‌آوریم.