4 آوریل 2022
سوپ ماست

طرز تهیه سوپ ماست با رشته سوپ فیدلی

15 مارس 2022
همایش ملی مدیریت جهادی 1

جناب آقای مرتضی سلطانی، مدیر برتر جهادی بخش صنعت غذا در سال 1400

جناب آقای مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه زر در این دوره از همایش ملی مدیریت جهادی، توسط شورای سیاست‌گذاری این همایش به‌عنوان مدیر برگزیده جهادی سال ۱۴۰۰ در بخش صنایع غذایی انتخاب و از وی تقدیر شد.