روابط تجاری ایران و لیبی

28 اکتبر 2020

بازدید سفیر لیبی از گروه صنعتی و پژوهشی زر

در بازدید سفیر لیبی از گروه صنعتی و پژوهشی زر مطرح شد: روابط تجاری ایران و لیبی گسترش می یابد.